Sociální práce a vzdělávání

Mobilní hospic Strom života
realizuje od 1. března 2018 projekt s názvem Mobilní hospic Strom života – sociální práce a vzdělávání. Co je cílem projektu? Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních práce Mobilního hospice Strom života prostřednictvím:

  1. implementace standardů sociální práce Mobilního hospice Strom života,
  2. nastavení systému monitorování a vyhodnocování kvality a efektivity výkonu sociální práce v hospici,
  3. zvýšení povědomí o poskytování sociálních práce v našem regionu a možnostech jejího využití v rámci hospicové péče,
  4. poskytovaní odborného a praktického vzdělávání v domácí, paliativní a hospicové péči a souvisejících tématech,
  5. zvýšení povědomí neformálně pečujících osob o tématice důstojného konce života, paliativní péče a právech umírajících, a přispět tak k odtabuizování tématu a k lepší dostupnosti informací o paliativní péči,
  6. zvyšování odborných kompetencí neformálně pečujících osob při péči v domácím prostředí.

V projektu, jehož délka trvání byla stanovena na dva roky, budou tedy postupně realizovány 3 hlavní aktivity:

  1. podpora procesů standardizace sociální práce, nastavení a ověření systému hodnocení efektivity výkonu sociální práce
  2. propagace sociální práce
  3. podpora pečujících osob.

Podpořený projekt tak přispěje ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb v Mobilním hospici Strom života, ale také k rozvoji dovedností neformálně pečujících osob.

Projekt „Mobilní hospic Strom života – sociální práce a vzdělávání“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007694 je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.